Statut Stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Społeczne Stowarzyszenie Chirurgii Oka”
§ 2
Społeczne Stowarzyszenie Chirurgii Oka” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia są Tarnowskie Góry.
§ 4
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o tych samych lub podobnych celach działania.
2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 876 póź. zm.).
3. Działalność Stowarzyszenia jest nieodpłatna. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej poza celami statutowymi.
§ 5
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
§ 6
Stowarzyszenie posiada prawo do używania pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Społeczne Stowarzyszenie Chirurgii Oka”.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 7

1. Celem działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
- działaniach profilaktycznych dotyczących ochrony wzroku i wczesnego rozpoznania chorób oczu,
- działaniach dotyczących propagowania nowoczesnych sposobów leczenia chorób oczu.

2. Przedmiotem działania Stowarzyszenia jest rozwijanie wszechstronnej działalności zmierzającej do wykrywania przyczyn, zapobiegania i prawidłowego leczenia chorób oczu, PKD 9133Z, działalność ta jest nieodpłatna, w szczególności:
a/ poszukiwanie, badanie w zakresie przyczyn wzrostu ilości i obniżania się wieku chorych na zaćmę, PKD 7310F; działalność ta jest nieodpłatna,
b/ zabezpieczenie pacjentom chorym na zaćmę nowoczesnego zaopatrzenia chirurgicznego, PKD 9133Z; działalność ta jest nieodpłatna,
c/ prawidłowe prowadzenie chorych ze zmianami siatkówki spowodowanymi cukrzycą, PKD 9133Z; działalność ta jest nieodpłatna,
d/ inicjowanie i podejmowanie działań profilaktycznych celem zmniejszenia przyczyn powstawania i nasilania się chorób oczu, PKD 7310F, działalność ta jest nieodpłatna,
e/ prowadzenie działań promujących ochronę wzroku i oczu, PKD 9133Z - działalność ta jest nieodpłatna.
3. Prace stowarzyszenia nie powinny kolidować z działalnością innych towarzystw lekarskich.

§ 8
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony i promocji zdrowia (art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy) polegające m. in. na:
- działaniach profilaktycznych dotyczących ochrony wzroku i wczesnego rozpoznania chorób oczu,
- działaniach dotyczących zapobieganiu chorób oczu,
- działaniach dotyczących propagowania nowoczesnych sposobów leczenia chorób oczu
§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie akcji oświatowo- propagandowych, w szczególności poprzez organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, sympozjów, itp.,
2. prowadzenie akcji wydawniczej oraz inicjowanie takiej akcji przez właściwe wydawnictwa,
3. łączenie wysiłku osób fizycznych i prawnych, zainteresowanych realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
4. współdziałanie w zakresie statutowej działalności z organami państwowymi i organizacjami społecznymi,
5. utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi zagranicznymi organizacjami społecznymi.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna oraz prawna, mająca
pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych .
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji pisemnej kandydata.
§ 12
Członek zwyczajny ma prawo:
a/ wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,
b/ brać udział w zebraniach Stowarzyszenia,
c/ zgłaszać wnioski, dotyczące działalności Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członkowie honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z obowiązku wnoszenia składek członkowskich.
5. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
                                                                  § 14
1. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne oraz prawne, które popierają cele Stowarzyszenia i zadeklarują stałą składkę członkowską.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
§ 15
Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
a/ aktywne uczestniczenie w realizacji celów Stowarzyszenia,
b/ przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c/ regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 16
1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a/ dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b/ skreślenie z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
c/ wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Zarządu za nieprzestrzeganie postanowień statutu, działanie na szkodę Stowarzyszenia oraz w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
d/ śmierci członka.
                                                         Rozdział IV 
                                                             Władze stowarzyszenia

                                                                                § 17

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a/ Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b/ Zarząd Stowarzyszenia,
c/ Komisja Rewizyjna.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne zebranie może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
§ 19
Do kompetencji Walnego zebrania Członków należy:
1. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,
4. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
6. ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia,
7. uchwalanie statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian,
8. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
9. nadawanie tytułu członka honorowego,
10. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
11. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
§ 20
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.
2. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków pisemnie co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
                                                                § 21
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane:
a/ na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku, żądania lub podjęcia uchwały.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia Członków co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Zebrania.
4. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których Zebranie zwołano.
§ 22
Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby Członków, uprawnionych do głosowania. Każdemu Członkowi przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 23
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób, w tym:
1/ Prezesa Zarządu,
2/ Wiceprezesa Zarządu,
3/ Skarbnika.
1. Zarząd pełni swoje obowiązki nieodpłatnie.
2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 5 lat .
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezesa, wiceprezesa lub skarbnika. Inne pisma i oświadczenia mogą być składane samodzielnie przez Prezesa lub Wiceprazesa.                                                                                                    
                                                                § 24
1. Do zakresu zadań Zarządu należy:
a/ kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia, zgodnie z ich uchwałami,
b/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
d/ składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
e/ uchwalanie planów Stowarzyszenia i budżetu Stowarzyszenia,
f/ zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
g/ przyjmowanie zapisów, spadków i darowizn,
h/ uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
i/ występowanie z wnioskami o nadanie tytułu członka honorowego,
j/ przyjmowanie członków Stowarzyszenia,
k/ ustalanie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Stowarzyszeniu przy zastosowaniu obecnych przepisów oraz rachunku ekonomicznego,
l/ podejmowanie uchwał o przyznaniu pomocy finansowej Stowarzyszenia,
m/ podejmowanie uchwał o zbyciu, nabyciu, obciążeniu nieruchomości Stowarzyszenia.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności 2/3 liczby członków Zarządu.
3. Prezes Zarządu wobec pracowników Stowarzyszenia w sprawach wynikających z ich stosunku pracy, jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
§ 25
Szczegółową organizację pracy oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin opracowany przez Walne Zebranie.
§ 26
W razie niemożliwości sprawowania obowiązków statutowych przez Członka Zarządu lub odwołania go przez Walne Zebranie, Zarząd powołuje na członka kandydata, który w czasie wyborów podczas Walnego Zebrania osiągnął największą ilość głosów.
Komisja Rewizyjna
§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Stowarzyszenia i wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
                                                                 § 28
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1/ kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2/ zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz żądanie wyjaśnień,
3/ składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi Stowarzyszenia.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani też pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Pełnienie obowiązków członka Komisji Rewizyjnej jest nieodpłatne.
§ 29
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.
§ 30
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
§ 31
W razie niemożności sprawowania obowiązków statutowych przez członka Komisji Rewizyjnej lub odwołania go przez Walne Zebranie. Zarząd powołuje na członka Komisji Rewizyjnej kandydata, który w czasie wyborów podczas Walnego Zebrania osiągnął największą liczbę głosów.
Rozdział V
Finanse Stowarzyszenia
§ 32
1. Na środki Stowarzyszenia składają się:
- składki członkowskie,
- zapisy, darowizny, spadki oraz korzyści z ofiarności publicznej oraz inne środki
określone w art.33,34 i 35 Prawa o stowarzyszeniach.
1. Stowarzyszenie jako osoba prawna jest właścicielem majątku ruchomego i nieruchomego, w imieniu której działa Zarząd.
2. Cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową.
3. Zabrania się:
a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia
w stosunku do jej członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b/ przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c/ wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
                                                                 § 33
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia
w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 34
1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwał Walnego Zebrania Członków podjętych większością 2/3 głosów obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony jej majątek.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © "Społeczne Stowarzyszenie Chirurgii Oka"

wykonanie: Agencja reklamowa zpomyslami.pl